تبلیغات
مطالب خوب و اموزنده - رابطه ریاضی با قران

رابطه ریاضی با قران

در سورهء عــــــلق:

اولین سوره ای که به پیامبر نازل شد ۱۹ آیه دارد. اولین کلمهء این سوره که برای اولین بار نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم بود که آن هم ۱۹ حرف دارد. در مرتبهء اول ۵ آیهء این سورهء مبارکه نازل شده بود که آن هم ۱۹ کلمه دارد. اولین آیهء سجده که به پیامبر نازل شد آیه ۱۹ اولین سورهء نازل شده است. اگر فهرست قرآنی را نگاه کنیم میبینیم که ۱۹ سورهء قرآن از آخر این سورهء مبارکه است. همچنین این سوره از ۲۸۵ حرف تشکیل شده که آن هم ضریب ۱۹ دارد.

(بیش از نیم این مطلب توسط شایان احمدی کشف گردیده شده)

 

در سورهء ۴۰ تا ۴۶:

این ۷ سوره با کلمهء حم شروع شده اند که این کلمه از دو حرف ح م تشکیل شده است.

به جدول زیر توجه کنید:

شمارهء سوره

تعداد ح هر سوره

تعداد م هر سوره

۴۰۶۴۲۸۰
۴۱۴۸۲۷۶
۴۲۵۳۳۰۰
۴۳۴۴۲۲۴
۴۴۱۶۱۵۰
۴۵۳۱۲۰۰
۴۶۳۶۲۲۵
حال اگر تعداد حرف ح و تعداد م های این ۷ سوره را با هم جمع کنیم عدد ۲۱۴۷ به دست می آید که خود ضریبی از ۱۹ است.

۶۴+۳۸۰+۴۸+۲۷۶+۵۳+۳۰۰+۴۴+۳۲۴+۱۶+۱۵۰+۳۱+۲۰۰+۳۶+۲۲۵=۲۱۴۷=۱۹*۱۱۳

حال نکتهء جالبتر این که اگر تک تک این اعداد را با هم جمع کنیم عدد ۱۱۳ به دست می آید.

۶+۴+۳+۸+۰+۴+۸+۲+۷+۶+۵+۳+۳+۰+۰+۴+۴+۳+۲+۴+۱+۶+۱+۵+۰+۳+۱+۲+۰+۰+۳+۶+۲+۲+۵=۱۱۳

دیدیم که جمع تک تک این ارقام با خارج قسمت حاصل جمع تعداد حروف مذکور بر ۱۹ برابر شد.

حال اگر همین کار را با ۳ سورهء اول یعنی ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ بکنیم همین نتیجه را میگیریم:

۶۴+۳۸۰+۴۸+۲۷۶+۵۳+۳۰۰=۱۱۲۱=۱۹*۵۹

۶+۴+۳+۸+۰+۴+۸+۲+۷+۶+۵+۳+۳+۰+۰=۵۹

حال اگر ۴ سورهء بعد را یعنی ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ مورد امتحان قرار بدهمیم همین نتیجه به دست می آید:

۴۴+۳۲۴+۱۶+۱۵۰+۳۱+۲۰۰+۳۶+۲۲۵=۱۰۲۶=۱۹*۵۴

۴+۴+۳+۲+۴+۱+۶+۱+۵+۰+۳+۱+۲+۰+۰+۳+۶+۲+۲+۵=۵۴

این بار ۳ سورهء ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ را امتحان میکنیم:

۴۸+۲۷۶+۵۳+۳۰۰+۴۴+۳۲۴=۱۰۴۵=۱۹*۵۵

۴+۸+۲+۷+۶+۵+۳+۳+۰+۰+۴+۴+۳+۲+۴=۵۵

این بار ۴ سورهء ۴۱ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ را آزمایش میکنیم:

۱۶+۱۵۰+۳۱+۲۰۰+۳۶+۲۲۵+۶۵+۳۸۰=۱۱۰۲=۱۹*۵۸

۱+۶+۱+۵+۰+۳+۱+۲+۰+۰+۳+۶+۲+۲+۵+۶+۵+۳+۸+۰=۵۸

 

آقای کورش جم نشان با برسی دقیق به جدول زیر دست یافت:

شمارهعلامتتعداد آیه هاعلامتحاصلنوع اعدد
۱+۷=۸زوج
۲+۲۸۶=۲۸۸زوج
۳+۲۰۰=۲۰۲فرد
۴+۱۷۶=۱۸۰زوج
۵+۱۲۰=۱۲۵فرد
.....+.....=..........
.....+.....=..........
۱۱۳+۵=۱۱۸زوج
۱۱۴+۶=۱۲۰زوج
خوب اگر جدول فوق را کامل حساب کنیم میبینیم اولا" تعداد زوج ها ۵۷ و تعداد فردها هم ۵۷ تا هست. دوما" جمع عدد کل سوره ها با هم ۶۵۵۵ میشود (مثلا" ۱+۲+۳+۴+۵+....+۱۱۴=۶۵۵۵) و جمع کل آیه ها ۶۲۳۶ همچنین جمع اعداد فرد ۶۵۵۵ و جمع اعداد زوج ۶۲۳۶ میشود که معجزهء بزرگی به حساب می آید. معجزهء دیگر در این رابطه این است که اگر رقم های دو عدد ۶۵۵۵ و ۶۲۳۶ را تک تک با هم جمع کنیم میشود ۳۸ که ضریب ۱۹ دارد.

 

چند معجرهء کوتاه:

·          بسم الله الرحمن الرحیم ۱۹ حرف دارد

·          در آیهء ۳۰-۷۴ سورهء مدثر آمده خداوند منکران آسمانی بودن قرآن را در آتش جهنم با ۱۹ نگهبان می اندازد

·          تعداد سورههای قرآن ضریب ۱۹ دارد.    ۱۱۴=۱۹*۶

·         کلمهء اسم ۱۹ بار در قرآن آمده است

·          کلمهء الله در آیات ۲۶۹۸ بار تکرار شده که ضریب ۱۹ دارد

·         کلمهء الرحمن ۵۷ بار تکرار شده که ضریب ۱۹ است

·         کلمهء الرحیم که به عنوان صفت خداوند در قرآن آمده ۱۱۴ باراست که هم با تعداد سوره ها برابر بوده و هم ضریب ۱۹ دارد. نکتهء قابل توجه این که در آیهء ۹-۱۲۸ سورهء توبه این صفت برای پیامبر اکرم به کار رفته که در شمارش بالا محاسبه نکرده ایم

·         سورهء ناس ۶ آیه دارد و ۱۱۴ سوره است که اگر ۱۱۴ را بر ۶ تقسیم کنیم عدد ۱۹ حاصل میشود

·         سورهء نصر آخرین سورهء نازل شده است که ۱۹ کلمه دارد و آیه اول آن ۱۹ حرف میباشد

·         دومین آیاتی که بر پیامبر نازل شد ۹ آیهء اول سورهء قلم است که ۳۸ کلمه دارد که اگر این ۳۸ کلمه بر نوبت نزولش یعنی ۲ تقسیم گردد عدد ۱۹ حاصل میشود

·          سومین آیاتی که بر پیامبر نازل شد ۱۰ آیهء اول سورهء مزمل است که ۵۷ کلمه دارد که اگر این ۵۷ کلمه بر نوبت نزولش یعنی ۳ تقسیم گردد عدد ۱۹ حاصل میشود

·         حرف ق در سورهء ق و شوری که در حروف مقطعهء هر دو هم ذکر شده ۵۷ بار تکرار گردیده که آن هم ضریبی از ۱۹ است

·         حرف ن در سورهء قلم ۱۳۳ بار تکرار شده که ضریب ۱۹ است

·        حرف ی و س در سورهء یس ۲۸۵ بار آمده که ضریب ۱۹ دارد

·         حرف ص در سورهء ص ۲۹ بار و در سورهء اعراف ۹۷ بار و در سورهء مبارکهء مریم ۲۶ بار ذکر شده است که جمع این ۳ مساویست با ۱۵۲ که ضریب ۱۹ دارد

·       قرآن در روز ۱۹ رمضان به روایتی نازل شد.

 [ دوشنبه 4 فروردین 1393 ] [ 04:28 ب.ظ ] [ علیرضا عیزاده ]