تبلیغات
مطالب خوب و اموزنده - سرشار از احساس....

سرشار از احساس....  " زنـــــــان " موجـوداتِ عجیبـــی هستنــد

مــــقـاوم جلـــــوه می کننــد

در حالیــــکه 
.... کوچـکتـریـن مشکـل را دوام نمـی آورنــــد

ســــاده و زودبــاور جلـــوه می کننـد

در حالیــکه .... هیـچ دروغـی را بــاور نمی کننـد

فـرامـوش کــار جـلــوه می کننـد

در حالیــــکه .... هیــچ اهـانتــی را فـرامــوش نمـی کننــد

تــا زمـانی کـه مــردی را  عاشقــــــانه  دوسـت بـدارنـد

اشتبــاهـاتـش را مـی بـیــننـد امـا فــرامــوش مـی کننـد

دروغ هـایـش را مـی فـهمنــد امـا بــاور می کننـد

مشکــلاتـش را مـی بیننـــد امـا دوام می آورنــد

زیــــرا کـه  صادقـانـــه " عشــق مـی ورزنــد ...خــداونـدا ، نمـی دانـی کـه انـسـان بــودن و مـانـدن در ایـن دنیــا  چـه دشـوار اسـت !!

چـه زجـری مـی کشـد آن کـس کـه انـسـان اسـت و از احســاس سـرشـار اسـت !!

تــراژدی زنـدگـی ، مــرگ نیــسـت ؛

بلــکه آنـچــه درون تــو بــه هنــگـام زنـده بــودن مـی میــرد ، تــراژدی اسـت

[ پنجشنبه 7 فروردین 1393 ] [ 11:07 ق.ظ ] [ علیرضا عیزاده ]